Архитектурно проектиране

Цялостно архитектурно проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради.

Предпроектни проучвания,

Идеен проект,

Технически проект,

Работен проект,

по всички необходими проектни части за получаване на Разрешение за строеж.

Авторски надзор.

Проектирането започва след получаване на ВИЗА за проектиране по чл. 140 от ЗУТ от гл. архитект на съответната община. Визата предствалява извадка от действащ ПУП и дава информация за регулаторните  изисквания към обекта : максимална застроена площ, Разгъната застроена площ, височина, плътност на застрояване, минимален процент на озеленяване, коефициент на интензивност.

Минималните проектни части за получаване на разрешение за строеж са описани в Приложение към чл. 1, ал. 3 към НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.